top of page

הנחיות לנהיגה ושימוש בטוח בקרואן

נהיגה עם קרוואן נגרר

 אין לשהות בתוך הקרוואן בזמן הנסיעה.

מהירות הנהיגה עם קרוואן הינה עד 90 קמ"ש. ותמיד 10 קמ"ש פחות מהמותר על פי החוק.

יש לבצע סיבובים רחבים, תוך התבוננות במראות הצד.

מרחק העצירה בנסיעה עם קרוואן נגרר גדל משמעותית. נתון זה מצריך את היערכות והתייחסות הנהג בכל עת ובפרט בעת נהיגה בקרבת רכבים ולקראת כניסה לצומת.

נהיגה לאחור תתבצע רק בעזרת מכוון הרואה את כל חלקו האחורי של הקרוואן.

בעליות וירידות חדות חשוב לנהוג בהילוך נמוך על מנת למנוע מצב של חוסר שליטה ולהימנע משימוש מיותר בבלמים.

יש להיות מודעים לחום המנוע בכל עת. בעת גרירת משאות כבדים, חום המנוע עשוי לעלות מהר יותר מאשר בנסיעה שגרתית.

גחון הקרוואן יהיה לרוב נמוך יחסית. כניסה לבורות, לדרכים לא סלולות או לתוואי שאינו ישר עלולה להסתיים בנזק.

מומלץ לנהוג עם קרוואן נגרר רק בדרכים המיועדות לרכב פרטי.

גובה הקרוואן יכול להגיע לגובה של למעלה מ-  2.60 מ'.

יש להתחשב בכך בעת בחירת מסלול הנסיעה.

קרוואן נגרר רגיש יותר לרוחות צד בשל גובהו. חשוב להאט את הנסיעה ולשמור על יציבות באזורים המועדים לבעייתיות.

עלייה על פסי האטה (באמפרים) תיעשה לאט ובזהירות, כדי למנוע התנתקות של החיבור בין הקרוואן לבין הרכב הגורר.

יש לאבטח את הציוד בקרוואן, להכניסו לארונות ולתאי האחסון על מנת למנוע נפילה וגרימת נזק במהלך הנסיעה.

עצירה והמשך נסיעה

 לפני כל עצירה באזור בנוי חשוב לתכנן את דרך היציאה הקלה ביותר.

עצירה ומעבר בתחנות דלק צרות ובאזורים בנויים ללא מרחב תמרון תהיה בעייתית. יש לעצור ולעבור רק במקומות מרווחים ובעלי שטח גדול מספיק למעבר הקרוואן.

בכל עצירה מוחלטת לשם חניית הקרוואן, על גלגלי הקרוואן להיות על הקרקע כשאחד הגלגלים נעול באמצעות סנדל (על מנת למנוע את גרירת הקרוואן על ידי מי שאינו רשאי לכך) וכל רגלי הקרוואן מורדות ויציבות על הקרקע.

עצירה מוחלטת והתחלת נסיעה חייבות להיעשות בשטח מישורי, לאחר שהקרוואן אובטח כראוי.

לפני נסיעה יש לוודא שברזי הגז בקרוואן סגורים.

שימוש בקרוואן

 אין לקשור ציוד לגג הקרוואן, הוא אינו מיועד לכך.

תליית ציוד על צדי הקרוואן בזמן נסיעה אסורה גם היא.

אין להדליק אש בקרוואן, מלבד בכיריים המובנות בו ובעת הפעלת הכיריים יש לפתוח את החלון הצמוד.

סרטונים: Welcome

ריתום וניתוק קרואן

סרטונים: Welcome

תפעול נכון של פאנל בקרה בקרוואן נגרר

סרטונים: Welcome

איך להוריד רגליים בקרוואן נגרר

סרטונים: Welcome

פתיחת דלת בקרוואן

סרטונים: Welcome

דלת תא אחסון

סרטונים: Welcome

מיטת קומותיים בקרוואן

סרטונים: Welcome

ידיות אחיזה בקרוואן

סרטונים: Welcome

דלת תא מטען באביבה

סרטונים: Welcome

חיבור מקלחת חיצונית

סרטונים: Welcome

חיבור קרוואן לנקודת מים

סרטונים: Welcome

חיבור גז חיצוני

סרטונים: Welcome

ניקוז מים אפורים בקרוואן

סרטונים: Welcome

תפעול כיריים גז

סרטונים: Welcome

חימום מים בחשמל ובגז בקרוואן

סרטונים: Welcome

הפעלת מקרר טטפורד בקרוואן ובאוטוקרוואן

סרטונים: Welcome

פתיחה ושימוש נכון בחלון בקרוואן

סרטונים: Welcome

תפעול השירותים בקרוואן

סרטונים: Welcome

הפעלת מזגן בקרוואן

סרטונים: Welcome

איך להפוך את הסלון למיטה בקרוואן נגרר

סרטונים: Welcome
bottom of page