top of page
Backpackers standing on a scenic lookout

תקנון

טופס הזמנת קרוואן

טופס הזמנת קראוון

לקוח יקר ,

בצירוף לטופס זה הנך נדרש לשלוח צילום תעודת זהות (במידה וכרטיס האשראי אינו של השוכר נא לצרף גם ת.ז. של בעל הכרטיס(

נא לשלוח במייל ______________________ או ווטסאפ מופיע למטה . לאחר מכן לוודא עמנו טלפונית את הגעת הטופס.

פרטי השוכר: שם ושם משפחה _________________

ת.ז. ____________________

 גיל:_______ נייד _____________________

 טלפון נוסף _________________________ דוא"ל______________________________________________________

תאריך תחילת השכרת :__________________

 תאריך סיום__________________

סה"כ ימים______________.

להבטחת ההזמנה יחויב הכרטיס מראש בסך יום שכירות אחד אשר יגבה בכרטיס האשראי.

פרטי כרטיס האשראי:

מספר כרטיס : ________________________________________

 תוקף_______________

3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס:____________

סוג כרטיס ____________________

 

 

שם בעל הכרטיס:______________________

ת.ז. בעל הכרטיס:_____________________

היתרה תיפרע במעמד המסירה או על פי סיכום מראש . נשמח לענות על כל שאלה או קבלת מידע נוסף: 0505-5451040

מוסכם ומובהר בין הצדדים כי חוזה ההשכרה ייכנס לתוקף אף אם הוא לא חתום על ידי השוכר במידה ולאחר שבוצעה ההזמנה. במשלוח הזמנה זו הנני מאשר כי קראתי את חוזה ההשכרה שבאתר בין שבילים לכוכבים ומאשר את כל סעיפיו עם קבלת קראוון אציג את המסמכים ואחתום על חוזה ההשכרה. חתימת השוכר:_____________

הסכם השכרת קרוואן/נגרר

 

שנערך ונחתם בתאריך __________________.

בין: עדי מאיר ת.ז 038393682  "מאיר בעמק", מסדה ת.ד 162,

(להלן- "המשכיר") (מצד אחד)

 

 לבין: ___________________________ בעל ת.ז:____________________
כתובת מגורים מלאה: _______________________________________________  
טלפון / נייד _______________     _________________________________ :Email

 

(להלן- "השוכר") (מצד שני)                                                                                                                                                                          

הואיל: והמשכיר הינו הבעלים של הקרוואן (להלן- "הקרוואן").

והואיל: והשוכר מצא את הקרוואן מתאים לצרכיו ומעוניין לשכר את הקרוואן.

והואיל: והמשכיר משכיר את הקרוואן עם אביזרים שרשימתם מצ"ב להסכם זה  ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לצורך הסכם זה.

לשימוש ל:____ לילות החל מתאריך ______________ וכלה תאריך_______________

מיקום קבלת הקראוון: __________

מיקום החזרת הקראוון:  _______________________

 

פרטי הקרוואן

קרוואן מדגם…… …… …………..

מספר רישוי………………………

 

 

תנאי ההסכם

 

 1. עבור התקופה הקצובה ישלם השוכר למשכיר עבור הקרוואן דמי שכירות בסכום של _______ ₪ללילה. סה״כ ____________________שח

 2. עבור השכרת גנרטור השוכר ישלם ____________שח

 3. עבור חומרים מתכלים השוכר ישלם __________שח

 4. פרטי הרכב הגורר את הקרוואן:

    ברכב גורר מסוג ___________ __________________
  מספר הרכב ______________________

    הרשום ברישיון הרכב על שם _________________________
  טלפון הבעלים ________________________ ונוהג בו ברשות חוקית.

   השוכר מצהיר ומאשר כי בדק את הרכב ורישיונותיו וכי רכב זה מאושר לגרור את הקרוואן כחוק       בין ברכב המצוין או רכב חלופי, וכי הרכב תקין ומבוטח כחוק בביטוח חובה ומקיף בתוקף.

 1. השוכר מצהיר כי בדק את הקרוואן מבחוץ בכל צדדיו ובפנים על כל חלקיו, במרכב התחתון ובגג הקרוואן ,ומצהיר כי: קיבל את הקרוואן תקין לחלוטין למעט התקלות הרשומות בדף זה, או מעבר לדף זה או בדף מצורף חתום ע"י 2 הצדדים, ויחשב כנספח להסכם זה.

 2. עם קבלת הקרוואן, האחריות עליו במלואה וכל המשתמע ממנה עוברת לידי השוכר, הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות לשמירה על עצמו, על אורחיו ולשמור על הקרוואן הציוד והתכולה כעל שלו, ומתחייב לשלם כל נזק שנגרם לקרוואן, לציוד והתכולה בעקבות רשלנות, זדון או שימוש שלא לפי ההוראות, וכל נזק שאינו בעקבות בלאי סביר.

 3. השוכר מצהיר כי הוא נושא רישיון נהיגה כחוק, מעל גיל 24 ובעל רישיון נהיגה תקף במשך שנה לפחות, אינו פסול ונוהג על פי חוק. הרכב הגורר מבוטח בביטוח חובה , צד ג' ומקיף. למען הסר ספק, אם יגרם נזק שלא יוכר ע"י חברת הביטוח יישא השוכר במלוא הנזקים הישירים או העקיפים אשר יגרמו לקרוואן למשכיר ולצד שלישי.

 4. השוכר מתחייב כי יחבר את הקרוואן לפי הוראות היצרן, ושלרכב הגורר שברשותו וו גרירה חוקי רשום ברישיון הרכב, השוכר הוא האחראי לבדוק את תוקף וחוקיות הרישיונות ויישא באחריות כלפי המשכיר וכלפי צד שלישי לגבי הרכב הגורר והקרוואן.

 5. יש לשחרר את הקרוואן מהגורר רק באזור מישורי: לא בעליה ולא בירידה ורק לאחר שהורם בלם היד בקרוואן, וכאבטחה עם אבנים לפני ואחרי הגלגלים, בזמן חניה על הקרוואן לעמוד על 4 רגליו על ידי הרמת המגבהים עם מנואלה ב 4 פינות הקרוואן.

 6. יש לגרור את הקרוואן לאט ובזהירות רבה, להתחשב ברוחבו, אורכו, משקלו ובתנאי השטח, ובכל מקרה אין לעבור על המהירות המותרת, שכן מעבר למהירות זו עשוי הנהג לאבד שליטה בקלות ולגרום לתאונה חלילה. על מנת לא לאמץ את המנוע של הרכב הגורר, מומלץ לנסוע בהילוך נמוך בעליות וירידות ולשמור על טורים נמוכים. שים לב אם מנוע רכבך מתחמם, עמוד בצד הדרך במקום מותר בלי להפריע למהלך התנועה והרם בלם יד שלהרכב הגורר ושל הקרוואן.

 7. אין לנסוע לאחור (רוורס) ללא מכוון.

 8. השוכר מתחייב שלא להדליק אש בקרוואן ולא בקרבתו שעלולה לגרום לנזק או התלקחות הקרוואן (למעט השימוש בכיריים הגז של הקרוואן, שגם בהם חובה להשתמש בזהירות רבה). השימוש בגזיה יעשה מחוץ לקרוואן במרחק בטוח ובהשגחת מבוגר.

פרטי כרטיס אשראי:

המשכיר מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטי האשראי שאינו נוגע לחובות הנובעים מחובת השוכר ע"פ הסכם זה. השוכר מאשר למשכיר לגבות את דמי ההרשמה בסך  ______  ₪(סכום שכירות של יום אחד) ע"ח הזמנה זו  מפרטי כרטיס האשראי / ביט

וכן לפרוע כל חוב אשר יגרם  כתוצאה מנזק ו/או אובדן ו/או קלקול שנגרם לקרוואן בתקופת השכירות או למקרה שתגיע תלונה בגין דוח תנועה על שם הקרוואן בתקופת ההשכרה הוצאות על נסיעה בכביש 6 או עבירה בה היה מעורב הקרוואן או חובות השוכר על פי הסכם זה וכד', לאחר שתשלח לשוכר הודעה בכתב כי עליו לשלם הנזק שנגרם, ובחלוף 20 ימים ממסירת הודעה כאמור לשוכר.

אם השוכר אינו מעוניין לשלם את דמי השכירות בכרטיס זה יודיע לשוכר את צורת התשלום שהוא מבקש, אך בכל מקרה תערך בדיקת הכרטיס על סכום של 500 ₪.

מספר כרטיס אשראי_______________________________________________________:

תוקף ______ / _______3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס______

סוג הכרטיס_________ שם בעל הכרטיס_________________________ ת.ז._______________________________

(ימולא על ידי בעל הכרטיס).

 

הזמנות ותשלומים

בעת מסירת הקרוואן יציג השוכר תעודת זהות. רישיון רכב, רישיון נהיגה, ותעודת הביטוח (במידה והשוכר גורר את הקרוואןון

המשכיר יגבה 5000 שח ביטחון דרך תפיסת מסגרת בכרטיס אשראי למקרה של נזקים שקרו בזמן שהייתו של השוכרים בקראוון.

השימוש בכבישי האגרה:

השוכר מצהיר בזאת שידוע לו כי השימוש בכבישי האגרה הינה על חשבונו במהלך תקופת ההשכרה.

השוכר מתחייב להודיע למשכיר מייד בהחזרת הקרוואן על השימוש שעשה בכביש אגרה, ולשלם על השימוש באופן מיידי. במידה ולא יודיע וישלם השוכר למשכיר על שימוש זה ,ודבר השימוש כאמור יתגלה למשכיר מאוחר יותר –ישלם השוכר למשכיר את עלות האגרה בתוספת 100 ₪ דמי טיפול, ככל שלא ישולם החוב תוך 20 ימים מיום מסירת הודעה בעניין לשוכר.

 

מועדי תשלום, ודמי ביטול

להבטחת ההזמנה יגבה סכום השווה למחיר ההשכרה ליום הראשון של השכירות., היתרה תפרע ביום ההשכרה.

ביטול עד 30 יום לפני איסוף הקרוואן … יגבו דמי ביטול בסך 250  ₪
ביטול מ - 29 ועד 16 יום לפני איסוף הקרוואן… יגבו דמי ביטול בסך יום שכירות
ביטול מ - 15-0 ימים לפני איסוף הקרוואן או אי הגעה לאיסוף… יגבה מחיר מלא (%100) של ההזמנה .

במידה ויש סגר כללי בתאריכים של החופשה לא יגבו דמי ביטול והעסקה תבוטל ללא חיוב נוסף. במידה והביטול כתוצאה מבידוד יש להמציא טופס אישור בידוד ממשרד הבריאות.

המשכיר שומר לעצמו את הזכות לבטל כל הזמנה עד 12 שעות לפני מועד הלקיחה והחזרת הכסף ללקוח וזאת כתוצאה ממקרים שאין עליהם שליטה כגון: תאונת  דרכים,  השבתת כלים, תקלות  טכניות  שפתרונן  אורך  זמן  וכיו"ב.  ביטול המשכיר כאמור לא ייחשב כהפרה של ההסכם ולא יזכה את השוכר בסעד כלשהו.  

 

המשכיר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דגם הקרוואן ואולם השוכר יקבל דגם קרוואן בדגם מקביל.

 

 

החזרת הקרוואן

יש להחזיר את הקרוואן בזמן, נקי, ושירותים כימיים שטופים ונקיים !!!
קרוואן שלא יוחזר בתנאים הללו יחויב בדמי ניקיון, בסך 150 ₪.

בחתימת השוכר על הסכם זה מאשר השוכר כי קיבל את הקרוואן והציוד תקין או עם נזקים שנרשמו בהסכם זה, או מחסור כפי שדווחו או נמצאו בבדיקת הקבלה. השוכר יחויב עבור נזק או ציוד שלא הוחזר או שניזוק שלא בבלאי סביר.

 בתום תקופת השכירות, יחזיר השוכר את הקרוואן למשכיר. במידה והקרוואן לא יוחזר כאמור ו/או בכל מקרה של הפרת הסכם זה או תנאי מתנאיה על ידי השוכר, יהיה המשכיר ו/או שולחיה רשאים להיכנס לקרוואן בכל עת ובכל מקום בו תמצא ולתפסו ולהוציאו ממקום הימצאו ולנקוט בכל הצעדים שיראו למשכיר כדרושים על מנת לתפוס החזקה בקרוואן.וכל זה על חשבון השוכר.

המשכיר לא יהיה אחראי על כל נזק העלול להיגרם עקב תפיסת הקרוואן כאמור והאחריות לנזקים אלו תחול על השוכר בלבד.

השוכר מתחייב לפצות את המשכיר בגין כל ההוצאות והנזקים שנגרמו לו בגין אי החזרת הקרוואן כאמור והצורך לתפסו במקום הימצאו.

ביטוח:

הקרוואן מבוטח בביטוח חובה ומקיף, השתתפות עצמית של השוכר במקרה של תאונה הוא 5000 ₪ , ובמקרה של גניבה 7500 ₪.

תפעול

לקרוואן הסבר של המשכיר לתפעול מערכות הקרוואן והציוד בו., על השוכר לפנות לפחות שעתיים מזמנו בעת קבלת הקרוואן לבדיקת הקרוואן וקבלת הסבר ומתחייב לנהוג בכללי הזהירות הנדרשים.

במקרה של תאונה, גניבה או נזק.

 1. הימנעו מלהצהיר או לחתום על מסמכים כלשהם.

 2. הודיעו למשטרה בהקדם האפשרי, ולחברת הביטוח של הרכב הגורר.

 3. אספו כמה שיותר פרטים על הרכבים והנהגים המעורבים באירוע.

 4. להודיע למשכיר את פרטי התאונה, אם מעורב בו הקרוואן.

 5. אירוע התאונה באחריות השוכר, והוא חייב בטיפול בקרוואן, כמו ברכבו שלו כולל שמירה ופינוי הקרוואן במידת הצורך (פינוי הקרוואן יתואם עם המשכיר), ההתחשבנות וכיסוי ההוצאות הכרוכות במקרה זה יוגשו לחברת הביטוח של הרכב הגורר.

 6. השוכר ימסור דיווח על פרטי האירוע וישתף פעולה עם המשכיר בפני חברת הביטוח או כל גורם, לרבות הופעה בדיונים משפטיים ומסירת תצהירים.

 

קנסות חניה ותנועה בו מעורב הקרוואן

השוכר חייב לדווח על כל קנס תנועה או חניה או כל חיוב על שם הקרוואן בתקופת ההשכרה ולשלמם ולמסור קבלה למשכיר עם החזרת הקרוואן.

 

איסורים והתחייבויות

על הפרה של האיסורים הבאים, למשכיר תהיה זכות לתבוע את השוכר על כל הנזקים שיגרמו כולל נזק לצמיגים, גרירה, השבתת הקרוואן או כל הוצאה אחרת שתיגרם במישרין או בעקיפין למשכיר.

 

 1. חובה להרים מעצור יד לפני ניתוק הקרוואן מהגורר גם בשטח מישורי.

 2. אין לנתק את הקרוואן ו/או לרדת מהרכב הגורר בירידה או עליה.

 3. מחשש לפגיעה במרכב הקרוואן, חל איסור על נסיעה עם הקרוואן בדרכים שאינן עבירות ומיועדות לכלי רכב פרטיים. על מסלול הנסיעה להיות ישר ללא תלוליות וגבשושיות והוכשר לנסיעה של רכב פרטי.

 4. נסיעה על במפרים תהיה איטית ביותר, על מנת למנוע ניתוק קרוואן מהגורר.

 5. חל איסור לאחסן ציוד על גג הקרוואן, או בתוך הקרוואן אם הציוד אינו חלק מציוד     

        הקרוואן העשוי לפגוע בקרוואן בחניה או בנסיעה.

 1. חל איסור על הדלקת אש ,עישון, או שימוש בגזיה בקרוואן.

 2. חל איסור להסיע נוסעים בקרוואן בזמן גרירה.

 3. חל איסור להתחיל נסיעה מבלי לעבור על הוראות התפעול ולוודא כל

         פעולה.

 1. בעזיבת הקרוואן, יש לנעול את טבעת הנגרר בקרוואן.

 2. אירוע תאונה שנגרם בזדון או רשלנות או בנהיגה לא חוקית, או אי דיווח אמת של השוכר בדבר נכונות רישיונות הנהג או רישיונות הרכב וביטוחים של הרכב, או שהשוכר נהג במרמה עם המשכיר, או מכל סיבה שהביטוח מצא לנכון לא להכיר בנזק.

 

 

____________________  ____________________  ____________________  תאריך                                         שם מלא                                     חתימה 

תקנון: Store Policies
bottom of page